The Welsh VisitorVerdict Forum Fforwm VisitorVerdict Cymru

This is a bilingual message / Neges ddwyieithog yw hon

Customer feedback is vital for museums, heritage sites and visitor attractions as it enables them to improve the visitor experience, grow audiences and boost income streams. But gaining important visitor feedback on tight budgets and with limited time and resources can be tricky: this is where VisitorVerdict can help Welsh museums and visitor attractions.

In partnership with the Association of Independent Museums (AIM) and Welsh Government, VisitorVerdict will be hosting an inaugural forum for all Welsh visitor attractions on Wednesday 16th November at Wrexham Museum. The event will bring alive the world of visitor research and benchmark evaluation, inspiring you to weave it into the heart of your operation.

VisitorVerdict can support Welsh museums and heritage sites by informing them about their audiences and can help to address the lack of data about museum audiences as highlighted in the ‘Expert Review of Local Museum Provision in Wales 2015’. VisitorVerdict provides information about who visits, why they are there, what they do on their visit and how many local residents, schools and groups visit. Visitor attractions outside of the heritage sector are also able to access the bilingual VisitorVerdict benchmarking service and are welcome to attend this event.

In addition, Welsh Government have provided funding of £150 for the each of the first ten newly signed up Welsh museums that reach one hundred completed VisitorVerdict surveys. Your museum must be a member of AIM to be eligible and accredited or registered with the Welsh Government as being eligible to apply for accreditation.

Attend the event for:

*Analysis of 2016 visitor trends

*Top tips for data collection

*Live interaction with the web reporting

*Feedback from other attractions that use the service

Attendance includes a free lunch. Invitations are for maximum of two people per organisation.

“VisitorVerdict has been a bit of an eye opener. We have begun to really appreciate the depth built into the system that allows us to address our visitor challenges and experiences from a range of angles and perspectives.” Lucinda Middleton, Richard and Ann Mayou – Fund Curator at MOMA MACHYNLLETH

Further information and how to book: The Welsh VisitorVerdict Forum

 gallery

 Fforwm VisitorVerdict Cymru

Mae adborth cwsmeriaid yn hanfodol i amgueddfeydd, safleoedd treftadaeth ac atyniadau ymwelwyr gan ei fod yn eu galluogi i wella profiad yr ymwelydd, tyfu cynulleidfaoedd a chynyddu ffrydau incwm. Ond gall gasglu adborth pwysig gan ymwelwyr gyda chyllidebau tynn a gydag amser ac adnoddau cyfyngedig fod yn anodd: dyma pryd y gall VisitorVerdict fod o gymorth i amgueddfeydd Cymru ac atyniadau ymwelwyr.

Mewn partneriaeth â Chymdeithas yr Amgueddfeydd Annibynnol (AIM) a Llywodraeth Cymru, bydd VisitorVerdict yn cynnal fforwm cychwynnol i atyniadau ymwelwyr Cymru i gyd ar Ddydd Mercher 16eg Tachwedd yn Amgueddfa Wrecsam. Bydd y digwyddiad yn dod â’r byd ymchwil ymwelwyr a gwerthuso meincnodi yn fyw, gan eich ysbrydoli i’w plethu i galon eich gweithrediad.

Gall Visitor Verdict fod o gymorth i amgueddfeydd a safloedd treftadaeth Cymru drwy eu hysbysu am eu cynulleidfaoedd, a helpu i fynd i’r afael â’r diffyg data am gynulleidfaoedd amgueddfa fel a amlygir yn ‘Yr Adolygiad Arbenigol o Ddarpariaeth Amgueddfeydd Lleol yn Nghymru 2015’.

Mae Visitor Verdict yn darparu gwybodaeth am bwy sydd yn ymweld, pam eu bod yno, beth maent yn ei wneud yn ystod eu hymweliad a faint o breswylwyr, ysgolion a grwpiau lleol sydd yn ymweld. Mae atyniadau ymwelwyr y tu allan i’r sector treftadaeth hefyd yn gallu cael mynediad i’r gwasanaeth meincnodi dwyieithog Visitor Verdict, ac mae croeso iddynt fynychu’r digwyddiad hwn.

Yn ogystal, mae Llywodraeth Cymru wedi darparu cyllid o £150 i bob un o’r deg amgueddfa cyntaf yng Nghymru i arwyddo i fyny o’r newydd, sydd yn llwyddo cyrraedd cant o arolygon Visitor Verdict wedi eu cwblhau. Rhaid i’ch amgueddfa fod yn aelod o AIM i fod yn gymwys ac wedi’i hachredu neu ei chofrestu gyda Llywodraeth Cymru fel bod yn gymwys ar gyfer achrediad.  Mynychwch y digwyddiad ar gyfer:

*Dadansoddiad o dueddiadau ymwelwd 2016

*Sïon sicr ar gyfer casglu data

*Rhyngweithio byw gydag adrodd ar y we

*Adborth gan atyniadau eraill sydd yn defnyddio’r gwasanaeth

Mae mynychu yn cynnwys cinio di-dâl. Mae’r gwahoddiadau ar gyfer dau berson ar y mwyaf o bob sefydliad.

“Mae VisitorVerdict yn agor eich llygaid. Rydym wedi dechrau gwerthfawrogi dyfnder y system sydd yn ein caniatau i fynd i’r afael â heriau a phrofiadau ein ymwelwyr o amrywiaeth o onglau a safbwyntiau.” Lucinda Middleton, Richard ac Ann Mayou – Curadur Cronfa Amgueddfa Gelf Fodern MACHYNLLETH

Rhagor o wybodaeth a sut i archebu lle: Fforwm VisitorVerdict Cymru

 

 welsh-government-logo

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s