AIM Wales Events / Digwyddiadau AIM Cymru

This is a bilingual webpage / Mae hon yn dudalen we dwyieithog

 UK Launch of AIM Admissions Research Report

This morning event will launch the official report containing vital research into the impact of charging for admissions on museums and heritage sites, including results from the recent admissions survey. Attendees will receive copies of the summarised report before enjoying a buffet lunch. Twitter hashtag: #AIMCharge

11.00: Arrival and coffee

11.30: Introduction

An introduction to the AIM Admissions Research Report by Dr Matthew Tanner, Vice Chair of the Association of Independent Museums

11.45: Report presentation by Dr Stephen Connolly from DC Research with case studies from two participant museums, Tenby Museum and Bristol Museum and Art Gallery.

Stephen will summarise the main findings about the impact of charging, exploring the complexity and diversity of the picture around charging for admissions by museums. Kathy Talbot from Tenby Museum and Phil Walker from Bristol Culture will outline their recent experiences of changing their charging policy, including introducing free entry for children, and an innovative ‘pay what you think’ approach for some exhibitions. Finally, Stephen will summarise the key lessons for museums to consider when reviewing their own charging position.

12.30 Panel discussion with the morning’s speakers, and Carol Whitaker from MALD

1.00 – 2.00: Buffet lunch and networking

AIM Hallmarks in Wales

Attendees are invited to lunch followed by an afternoon session exploring the AIM Hallmarks of Prospering Museums. Guest speakers will reflect on their own leadership approaches and organisational development in light of the Hallmarks and there will be more information about the AIM Hallmarks programme. Thanks to funding from Welsh Government, AIM members in Wales are now eligible to apply for grants via the AIM Hallmarks Awards. Twitter hashtag: #AIMHM

2.15: Introduction to the AIM Hallmarks of Prospering Museums by Tamalie Newbery, AIM Executive Director

Tamalie Newbery will explain the thinking behind the AIM Hallmarks. The AIM Hallmarks set out to identify what it is about the way organisations operate that enables them to prosper. In particular, the framework aims to answer the question of why is it that organisations can have very similar visitor offers and business models, yet vary so much in terms of how successful they are. Tamalie will draw on the experience of AIM museums as well as recent research to suggest that what makes the difference is often a matter of a strong sense of purpose, a positive organisational culture and an open attitude to innovation and risk. Tamalie will reflect on the experience of museums using the AIM Hallmarks and consider what the Hallmarks have to offer museums in Wales in their current context.

2.30: Emmie Kell, Chief Executive of the Cornwall Museums Partnership

Emmie will speak about the experience of building the Cornwall Museums Partnership. She will reflect on how the partners have created a positive working relationship, bringing together museums of different scale, diverse themes and with different governance structures. Emmie will reflect on her experience in the light of the AIM Hallmarks and consider some key lessons for partnership working. How can collaborations best respond to distinctiveness? And what insights might the Cornwall Museums Partnership’s experience offer for museums in Wales?

2.55: Traci Dix-Wiliams, Director of Operations, Ironbridge Gorge Museums Trust

Over the last few years the Ironbridge Gorge Museum Trust has made a concerted effort to engage all its staff in working creatively to support the development and improvement of its visitor offer and to better understand what its visitors want and expect. Traci will explore a number of the projects and activities the museum has undertaken to ensure all staff contribute to the museum’s visitor focus and see how their work links to the museum’s core purpose, two of the AIM Hallmarks.

3.20: Discussion with all three speakers

3.40: The AIM Hallmarks Awards: maximising your chance of success

Helen Wilkinson will offer hints and advice to museums considering applying for funding through the AIM Hallmarks programme in Wales.

4.00: Event closes

 castle Black

 

Lansiad y DU o Adroddiad Ymchwil Mynediadau AIM

Bydd y digwyddiad bore hwn yn lansio’r adroddiad swyddogol sydd yn cynnwys ymchwil hanfodol i’r effaith o godi tâl ar gyfer mynediadau ar amgueddfeydd a safleoedd treftadaeth, gan gynnwys canlyniadau’r arolwg mynediadau diweddar. Bydd y bobl sydd yn mynychu yn derbyn copïau o grynodeb yr adroddiad cyn mwynhau cinio bwffe. Trydar: #AIMCharge

11.00: Cyrraedd a choffi

11.30: Cyflwyniad

Cyflwyniad i Adroddiad Ymchwil Mynediadau AIM gan Dr Matthew Tanner, Dirprwy Gadeirydd Cymdeithas yr Amgueddfeydd Annibynnol

11.45: Cyflwyniad adroddiad gan Dr Stephen Connolly o DC Research gydag astudiaethau achos gan ddwy amgueddfa sydd wedi cyfranogi, Amgueddfa Dinbych-y-Pysgod ac Amgueddfa ac Oriel Gelf Bryste.

Bydd Stephen yn crynhoi’r prif gasgliadau am effaith y codi tâl, gan archwilio cymhlethdod ac amrywioldeb y ddarlun o gwmpas codi tâl ar gyfer mynediad gan amgueddfeydd. Bydd Kathy Talbot o Amgueddfa Dinbych-y-Pysgod a Phil Walker o Ddiwylliant Bryste  yn amlinellu eu profiadau diweddar o newid eu polisi codi tâl, gan gynnwys cyflwyno mynediad di-dâl i blant, ac arbrofion mentrus ‘talu beth ydych yn ei feddwl’ am rai arddangosfeydd. Yn olaf, bydd Stephen yn crynhoi’r gwersi allweddol i amgueddfeydd eu hystyried wrth arolygu eu safbwynt codi tâl eu hunain.

Roedd Amgueddfa ac Oriel Gelf Dinbych-y-Pysgod yn addasu eu polisi codi tâl mynediad er mwyn cynyddu apêl yr amgueddfa i deuluoedd a phlant ac i wella safle ariannol yr amgueddfa – cynyddwyd cyfanswm yr ymwelwyr ychydig, wrth ymyl cynnal y nifer o ymwelwyr sydd yn talu. Roedd strategaeth brisio wedi’i symleiddio yn fanteisiol i staff yr amgueddfa ac ymwelwyr am ei bod yn haws i’w deall a’i chyfathrebu.

Amgueddfeydd Bryste – Newidwyd eu polisi codi tâl ar gyfer arddangosfeydd penodol/dros dro, gan symud o ddull gweithredu amrywiol i un fwy syml gan ddarparu mwy o gysondeb ac eglurder o gwmpas y newidiadau. Cyflwynwyd model mentrus ‘talu beth ydych yn ei feddwl’ ar gyfer arddangosfeydd penodol – ac arweiniodd y modelau codi tâl newydd hyn at gynnydd incwm sylweddol.

12.30 Trafodaeth banel gyda siaradwyr y bore, a Carol Whitaker o MALD

1.00 – 2.00: Cinio bwffe a rhwydweithio

Dilysnodau AIM yng Nghymru

Mae’r bobl sydd yn mynychu yn cael eu gwahodd i gael cinio ac yna at sesiwn yn y prynhawn sydd yn archwilio Dilysnodau Amgueddfeydd sy’n Ffynnu AIM. Bydd siaradwyr gwadd yn adlewyrchu ar eu dulliau gweithredu arweinyddol eu hunain a datblygiad cyfundrefnol yng ngoleuni’r Dilysnodau a bydd rhagor o wybodaeth am raglen Dilysnodau AIM. Diolch i gyllid gan Lywodraeth Cymru, mae aelodau AIM yng Nghymru yn awr yn gymwys i ymgeisio ar gyfer grantiau drwy Wobrau Dilysnodau AIM. Trydar: #AIMHM

2.15: Cyflwyniad i Ddilysnodau Amgueddfeydd sy’n Ffynnu AIM gan Tamalie Newbery, Cyfarwyddwr Gweithredol AIM

Bydd Tamalie Newbery yn egluro’r meddwl y tu ôl i Ddilysnodau AIM. Mae Dilysnodau AIM yn ceisio nodi beth am ddulliau gweithredu’r sefydliadau sydd yn eu galluogi i ffynnu. Nod y fframwaith yn arbennig, yw ateb y cwestiwn am sut y gall sefydliadau gael cynigion ymwelwyr a modelau busnes mor debyg, wrth amrywio cymaint o ran eu llwyddiant. Bydd Tamalie yn tynnu ar brofiad amgueddfeydd AIM yn ogystal ag ymchwil diweddar er mwyn awgrymu mai beth sydd yn gwneud gwahaniaeth yn aml yw synnwyr cryf o bwrpas, diwylliant cyfundrefnol cadarnhaol ac agwedd agored i fenter a risg. Bydd Tamalie yn adlewyrchu ar y profiad o amgueddfeydd yn defnyddio Dilysnodau AIM ac yn ystyried beth sydd gan y Dilysnodau i’w cynnig i amgueddfeydd yng Nghymru yn eu cyd-destun presennol.

2.30: Emmie Kell, Prif Weithredwr Partneriaeth Amgueddfeydd Cernyw

Bydd Emmie yn siarad am y profiad o adeiladu Partneriaeth Amgueddfeydd Cernyw. Byddai’n adlewyrchu ar sut y mae’r partneriaid wedi creu perthynas weithio cadarnhaol, gan ddod ag amgueddfeydd o wahanol feintiau, themâu amrywiol a gyda strwythurau llywodraethu gwahanol at ei gilydd. Bydd Emmie yn adlewyrchu ar ei phrofiad yng ngoleuni Dilysnodau AIM ac yn ystyried rhai gwersi allweddol ar gyfer gweithio o fewn parteriaeth. Sut y gall cydweithrediadau ymateb orau i wahanolrwydd? A pha fewnwelediadau y gall Partneriaeth Amgueddfeydd Cernyw gynnig i amgueddfeydd Cymru?

2.55: Traci Dix-Wiliams, Cyfarwyddwr Gweithredu, Ymddiriedolaeth Amgueddfeydd Ironbridge Gorge

Dros y blynyddoedd diwethaf mae Ymddiriedolaeth Amgueddfeydd Ironbridge Gorge wedi gwneud ymdrech fawr i ymgysylltu ei staff i gyd mewn gweithio’n greadigol i gynorthwyo datblygiad a gwelliant ei chynnig ymwelwyr ac i ddeall yn well beth yw dymuniadau a disgwyliadau ei hymwelwyr. Bydd Traci yn archwilio nifer o’r prosiectau a gweithgareddau y mae’r amgueddfa  wedi mynd i’r afael â nhw er mwyn sicrhau bod y staff i gyd yn cyfrannu at ffocws ymwelwyr yr amgueddfa ac yn gweld sut y mae eu gwaith yn cysylltu at bwrpas craidd yr amgueddfa, dau o Ddilysnodau AIM.

3.20: Trafodaeth gyda’r siaradwyr i gyd

3.40: Gwobrau Dilysnod AIM: macsimeiddio eich cyfle o lwyddo

Bydd Helen Wilkinson yn cynnig cyngor i amgueddfeydd sydd yn ystyried ymgeisio ar gyfer cyllido drwy raglen Dilysnodau AIM yng Nghymru.

4.00: Digwyddiad yn cau.

 

Booking Form: AIM Wales Events Booking Form

Ffurflen Archebu: Ffurflen Archebu Digwyddiadau AIM Cymru

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s