AIM Event: UK Launch of AIM Admissions Research Report and AIM Hallmarks in Wales

This is a bilingual webpage / Mae hon yn dudalen we dwyieithog

Thursday 8 September 2016, The Glamorgan County Cricket Club, Cardiff

 11:00am – 4.00pm with lunch included

Free event for AIM members. AIM members are welcome to attend either or both events and enjoy lunch with additional networking opportunities

UK Launch of AIM Admissions Research Report

This morning event will launch the official report containing vital research into the impact of charging for admissions on museums and heritage sites, including results from the recent admissions survey. Attendees will receive copies of the summarised report before enjoying a buffet lunch. Twitter hashtag: #AIMCharge

11.00: Arrival and coffee

11.30: Introduction

An introduction to the AIM Admissions Research Report by Dr Matthew Tanner, Vice Chair of the Association of Independent Museums

11.45: Report presentation by Dr Stephen Connolly from DC Research with case studies from two participant museums

Stephen will summarise the main findings about the impact of charging, explaining the complexity and diversity of the picture around charging for admissions by museums. Two museums that have changed their charging policy recently will outline their experience. Finally, Stephen will summarise the key lessons for museums to consider when reviewing their own charging position.

1.00 – 2.00: Buffet lunch and networking

AIM Hallmarks in Wales

Attendees are invited to lunch followed by an afternoon session exploring the AIM Hallmarks of Prospering Museums. Guest speakers will reflect on their own leadership approaches and organisational development in light of the Hallmarks and there will be more information about the AIM Hallmarks programme. Thanks to funding from Welsh Government, AIM members in Wales are now eligible to apply for grants via the AIM Hallmarks Awards. Twitter hashtag: #AIMHM

2.15: Introduction to the AIM Hallmarks of Prospering Museums by Tamalie Newbery, AIM Executive Director

2.30: Emmie Kell, Chief Executive of the Cornwall Museums Partnership

2.55: Traci Dix-Wiliams, Director of Operations, Ironbridge Gorge Museums Trust

Engaging all staff in your museum’s purpose

3.20: Discussion with all three speakers

3.40: The AIM Hallmarks Awards: maximising your chance of success

4.00: Event closes

To find out more about the AIM Hallmarks Awards in Wales please visit:

AIM Hallmarks Awards Round Two Now Open in England And Wales

Shakespeare Trust-138

Visitors at The Shakespeare Birthplace Trust (Image ©The Shakespeare Birthplace Trust)

 

Digwyddiad AIM: Lansiad y DU o Adroddiad Ymchwil Mynediadau AIM a Dilysnodau AIM yng Nghymru

Dydd Iau 8 Medi 2016, Clwb Criced Sir Morgannwg, Caerdydd

11:00yb – 4.00yh gyda chinio

Digwyddiad di-dâl i aelodau AIM. Mae croeso i aelodau AIM fynychu’r naill ddigwyddiad neu’r llall, neu’r ddau ddigwyddiad ac i fwynhau cinio gyda chyfleoedd rhwydweithio ychwanegol.

 Lansiad y DU o Adroddiad Ymchwil Mynediadau AIM

Bydd y digwyddiad hwn yn y bore yn lansio’r adroddiad swyddogol sydd yn cynnwys ymchwil hanfodol i’r effaith o godi tâl ar gyfer mynediad ar amgueddfeydd a safleoedd treftadaeth, gan gynnwys canlyniadau’r arolwg mynediadau diweddar. Bydd y bobl sydd yn mynychu yn derbyn copïau o grynodeb yr adroddiad cyn mwynhau cinio bwffe. ‘Hashtag’ Trydar: #AIMCharge

11.00: Cyrraedd a choffi

11.30: Cyflwyniad

Cyflwyniad i Adroddiad Ymchwil Mynediadau AIM gan Dr Matthew Tanner, Dirprwy Gadeirydd Cymdeithas yr Amgueddfeydd Annibynnol.

11.45: Cyflwyniad adroddiad gan Dr Stephen Connolly o DC Research gydag astudiaethau achos o ddwy amgueddfa sydd yn cyfranogi.

Bydd Stephen yn crynhoi’r prif gasgliadau am effaith codi tâl, gan egluro cymhlethdod ac amrywiaeth y darlun o gwmpas codi tâl ar gyfer mynediad i amgueddfeydd. Bydd dwy amgueddfa sydd wedi newid eu polisi codi tâl yn ddiweddar yn amlinellu eu profiad. Yn olaf, bydd Stephen yn crynhoi’r gwersi allweddol i amgueddfeydd eu hystyried wrth adolygu eu safbwynt codi tâl eu hunain.

1.00- 2.00: Cinio bwffe a rhwydweithio

Dilysnodau AIM yng Nghymru

Gwahoddir y bobl sydd yn mynychu i gael cinio wedi’i ddilyn gan sesiwn prynhawn yn archwilio Dilysnodau AIM o Amgueddfeydd sydd yn Ffynnu. Bydd siaradwyr gwadd yn adlewyrchu ar eu dulliau gweithredu arweinyddiaeth a datblygiad cyfundrefnol eu hunain yng ngoleuni’r Dilysnodau a bydd rhagor o wybodaeth am raglen Dilysnodau AIM. Diolch i gyllid gan Lywodraeth Cymru, mae aelodau AIM yng Nghymru yn awr yn gymwys i ymgeisio ar gyfer grantiau drwy Wobrau Dilysnod AIM. ‘Hashtag’ Trydar: #AIMHM

2.15: Cyflwyniad i Ddilysnodau AIM o Amgueddfeydd sydd yn Ffynnu gan Tamalie Newbery, Cyfarwyddwr Gweithredol AIM

2.30: Emmie Kell, Prif Weithredwr Partneriaeth Amgueddfwydd Cernyw

2.55: Traci Dix-Wiliams, Cyfarwyddwr Gweithredu, Ymddiriedolaeth Amgueddfeydd Ironbridge Gorge

Ymgysylltu pob aelod o staff mewn pwrpas eich amgueddfa

3.20: Trafodaeth gyda’r siaradwyr i gyd

3.40: Gwobrau Dilysnod AIM: manteisio ar eich cyfle o lwyddiant

4.00: Digwyddiad yn cau

I ddarganfod rhagor am Wobrau Dilysnod AIM yng Nghymru, gweler:

Rownd Dau o Wobrau Dilysnod AIM Hallmarks yn awr Ar Agor yng Nghymru a Lloegr

 Booking / Archebu

English:  AIM Wales Events Booking Form

Cymraeg: Ffurflen Archebu Digwyddiadau AIM Cymru

WG and ACE logos largeUntitled

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s