AIM Launches Further Support for Museums in Wales / AIM yn Lansio Rhagor o Gymorth i Amgueddfeydd yng Nghymru

AIM Launches Further Support for Museums in Wales

The Welsh Government has awarded the Association of Independent Museums (AIM) £70,000 to enable Welsh museums to participate in AIM’s successful Hallmarks of Prospering Museums programme including £45,000 of new grants available for Welsh museums, and AIM’s Visitor Verdict research and benchmarking scheme. The grant also includes funding for a new research project on the impacts of charging for admission in museums. There will be a free event in Cardiff in September, exploring the research on admission charging and the AIM Hallmarks grants.

Economy and Infrastructure Secretary, Ken Skates, who is also responsible for Culture and Heritage in Wales, said:

“Local museums are an intrinsic part of vibrant and healthy communities and these grants, along with our wider work with the Association of Independent Museums, reflect our ongoing commitment to ensure the sustainable delivery of these important services in the future. The Visitor Verdict research, along with the study on local museum charging will help to take forward the recommendations of the Expert Review I commissioned last year.”

All museums and heritage sites in Wales are now able to benefit from  ‘AIM VisitorVerdict’ – AIM’s visitor research and benchmarking service – thanks to the launch of a full Welsh-language version and the Welsh Government’s grant to AIM which enables funding of £150 each, for up to ten museums newly participating in VisitorVerdict.

VistorVerdict can support Welsh museums by informing them about their audiences and can help to address the lack of data about museum audiences as highlighted in the ‘Expert Review of Local Museum Provision in Wales 2015’  by providing information about who visits, why they are there, what they do on their visit and how many local residents, schools and groups visit.

Another element of the award relates to a UK-wide research study, currently underway, which AIM is leading in partnership with Arts Council England and the Welsh Government, to examine the impact of pricing policy (whether to charge admission or have free entry) and pricing strategy (how to structure admission pricing and what level to set pricing at) on museums.

The research was commissioned in response to an increasing number of museums considering changes to their pricing policies and strategy and will provide guidance about the things which need to be considered when deciding about potential changes and will help museums better understand what the impacts of changes might be.

It is focused on providing useful information and advice for those governing and working in museums. There will be a separate report specifically looking at the situation in Wales and responding to the recommendation from the Expert Review that the Welsh Government should review the policy and practice of charging for museum entry and from this provide guidance.

The AIM Hallmarks Awards provide funding to enable museums to explore how they can use the Hallmarks of Prospering Museums to strengthen their organisation. The Hallmarks highlight eight characteristics that are common to successful, prospering museums and heritage organisations: a clear and compelling purpose; good leadership and a positive organisational culture; strong governance; a positive attitude to innovation and risk; extensive networks and awareness outside the organisation; being focused on visitors and audiences; using collections and heritage assets to fulfil the organisation’s purpose and having a clear understanding of the organisation’s finances.

Welsh museums will have two opportunities to apply for a total of £45,000 through the Hallmarks Awards. Awards will be available in sums of between £5,000 and £15,000, and the average grant will be £10,000.  There will be two rounds of funding, with deadlines of 7 October 2016 and 15 May 2017. More information will be available on the AIM website when the first round opens in July 2016.

Tamalie Newbery, Executive Director of AIM, said: “The Hallmarks of Prospering Museums have already proved to be an extremely useful tool for museums to review their strengths and weaknesses at a strategic level. We are delighted that it will now be easier for Welsh museums to use the Hallmarks and we will be able to support them in undertaking strategic reviews of their organisations or implementing actions resulting from those reviews through the Hallmarks grants.”

An event in Cardiff in September will launch the Hallmarks in Wales and explain more about the grants that are available. On the same day AIM will be sharing findings from its research project into the impact on museums of charging for admissions.

The event will be free and bookings will open in July. To register interest now please email shanna@aim-museums.co.uk

Hallmarks 2016 96dpi

 

 AIM yn Lansio Rhagor o Gymorth i Amgueddfeydd yng Nghymru

Mae Llywodraeth Cymru wedi gwobrwyo £70,000 i Gymdeithas yr Amgueddfeydd Annibynnol (AIM) i alluogi i amgueddfeydd Cymru gymryd rhan mewn rhaglen lwyddiannus AIM, Dilysnodau Amgueddfeydd sy’n Ffynnu (Hallmarks of Prospering Museums) gan gynnwys £45,000 o grantiau newydd sydd ar gael i amgueddfeydd Cymru, ac ymchwil a chynllun meincnodi Visitor Verdict AIM. Mae’r grant hefyd yn cynnwys cyllid ar gyfer prosiect ymchwil newydd ar yr effeithiau o godi tâl ar gyfer mynediad i amgueddfeydd. Bydd digwyddiad di-dâl yng Nghaerdydd ym mis Medi, yn archwilio’r ymchwil ar godi tâl mynediad a grantiau Dilysnod AIM.

Dywedodd Ken Skates, Ysgrifennydd dros yr Economi a’r Seilwaith, sydd hefyd yn gyfrifol am Ddiwylliant a Threftadaeth yng Nghymru:

“Mae amgueddfeydd lleol yn rhan hanfodol o gymunedau lliwgar a iachus ac mae’r grantiau hyn, yn ogystal â’n gwaith ehangach gyda Chymdeithas yr Amgueddfeydd Annibynnol, yn adlewyrchu ein hymroddiad parhaus i sicrhau darpariaeth gynaliadwy y gwasanaethau pwysig hyn yn y dyfodol. Bydd yr ymchwil Visitor Verdict, gyda’r astudiaeth ar godi tâl mewn amgueddfeydd lleol yn helpu i wthio ymlaen gydag argymhellion yr Arolygiad Arbenigol a gomisiynwyd gennyf y llynedd.”

Mae pob amgueddfa a safle treftadaeth yng Nghymru yn awr yn gallu manteisio o ‘AIM VisitorVerdict’ – gwasanaeth ymchwil ymwelwyr ac ymarfer meincnodi AIM – diolch i lansiad o fersiwn iaith Gymraeg gyflawn a grant Llywodraeth Cymru i AIM sydd yn galluogi cyllido o £150 yr un, i hyd at ddeg amgueddfa sydd yn cymryd rhan o’r newydd yn VisitorVerdict.

Gall VistorVerdict gefnogi amgueddfeydd Cymru  drwy eu hybysu am eu cynulleidfaoedd a’u helpu i fynd i’r afael â’r diffyg data am gynulleidfaoedd amgueddfa fel yr amlygir yn ‘Arolygiad Arbenigol o Ddarpariaeth Amgueddfeydd Lleol yng Nghymru 2015’  drwy ddarparu gwybodaeth am bwy sydd yn ymweld, pam eu bod yno, beth maent yn ei wneud wrth iddynt ymweld, a faint o breswylwyr lleol, ysgolion a grwpiau sydd yn ymweld.

Mae elfen arall o’r wobr yn perthyn i astudiaeth ymchwil DU-eang sydd yn digwydd ar hyn o bryd, a arweinir gan AIM mewn partneriaeth â Chyngor Celfyddydau Lloegr a Llywodraeth Cymru, i edrych ar effaith polisi prisio (i godi tâl mynediad neu i gael mynediad di-dâl) a strategaeth brisio (sut i strwythuro prisio mynediad ac ar ba lefel i osod prisio) ar amgueddfeydd.

Comisiynwyd yr ymchwil mewn ymateb i nifer gynyddol o amgueddfeydd sydd yn ystyried newid eu polisi a strategaeth brisio, a byddai’n darparu canllawiau ar y pethau sydd angen eu hystyried wrth benderfynu ar newidiadau posib, ac yn helpu i amgueddfeydd ddeall effeithiau’r newidiadau yn well.

Mae’n canolbwyntio ar ddarparu gwybodaeth a chyngor defnyddiol i’r rheiny sydd yn llywodraethu ac yn gweithio mewn amgueddfeydd. Bydd adroddiad ar wahân sydd yn edrych yn benodol ar y sefyllfa yng Nghymru ac yn ymateb i argymhelliad yr Arolygiad Arbenigol mai Llywodraeth Cymru a ddylai arolygu’r polisi ac arfer o godi tâl mynediad i amgueddfeydd, a darparu canllawiau o hyn.

Mae Gwobrau Dilysnod AIM yn darparu cyllid i alluogi i amgueddfeydd archwilio sut y gallent ddefnyddio Dilysnodau Amgueddfeydd sy’n Ffynnu i gryfhau eu sefydliad. Mae’r Dilysnodau yn amlygu wyth o nodweddion sydd yn gyffredin i amgueddfeydd a sefydliadau treftadaeth llwyddiannus a ffyniannus: pwrpas clir a chymhellgar; arweinyddiaeth dda a diwylliant cyfundrefnol cadarnhaol; llywodraethu cryf; agwedd gadarnhaol i fenter a risg; rhwydweithiau ac ymwybyddiaeth eang y tu allan i’r sefydliad; canolbwyntio ar ymwelwyr a chynulleidfaoedd; defnyddio casgliadau ac asedau treftadaeth i gyflenwi pwrpas y sefydliad a chael dealltwriaeth glir o gyllid a materion ariannol y sefydliad.

Bydd gan amgueddfeydd Cymru ddau gyfle i ymgeisio am gyfanswm o £45,000 drwy Wobrau Dilysnod. Bydd Gwobrau ar gael mewn symiau o rwng £5,000 a £15,000, a bydd grantiau ar gyfartaledd yn £10,000. Bydd dwy rownd o gyllido gyda dyddiadau cau o 7 Hydref 2016 a 15 Mai 2017. Bydd rhagor o wybodaeth ar gael ar wefan AIM pan fod y rownd gyntaf yn agor ym mis Gorffennaf 2016.

Dywedodd Tamalie Newbery, Cyfarwyddwr Gweithredol AIM: “Mae Dilysnodau Amgueddfeydd sy’n Ffynnu yn barod wedi profi i fod yn ddefnyddiol iawn er mwyn i amgueddfeydd arolygu eu cryfderau a’u gwendidau ar lefel strategol. Rydym wrth ein bodd y byddai yn awr yn haws i amgueddfeydd Cymru ddefnyddio’r Dilysnodau a byddwn yn gallu eu cefnogi wrth ymgymryd ag arolygon strategol o’u sefydliadau neu gyflawni gweithredoedd sydd yn ganlyniad o’r arolygon hynny drwy’r grantiau Dilysnod.”

Bydd digwyddiad yng Nghaerdydd ym mis Medi yn lansio’r Dilysnodau yng Nghymru ac yn egluro rhagor am y grantiau sydd ar gael. Ar yr un diwrnod bydd AIM yn rhannu casgliadau o’i phrosiect ymchwil i effaith amgueddfeydd yn codi tâl ar gyfer mynediad.

Bydd y digwyddiad yn ddi-dâl a chewch archebu lle ym mis Gorffennaf. I gofrestru eich diddordeb yn awr, ebostiwch shanna@aim-museums.co.uk   os gwelwch yn dda.

 Hallmarks 2016 96dpi

 admissions logos 1

 

 

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s