AIM VisitorVerdict Now Available To All Museums In Wales / AIM VisitorVerdict yn awr ar gael i bob Amgueddfa yng Nghymru

All museums and heritage sites in Wales are now able to benefit from  ‘AIM VisitorVerdict’ – AIM’s visitor research and benchmarking service – thanks to the launch of a full Welsh-language version and a new partnership between the Association of Independent Museums (AIM) and the Welsh Government.

VisitorVerdict can support Welsh museums by informing them about their audiences and can help to address the lack of data about museum audiences as highlighted in the ‘Expert Review of Local Museum Provision in Wales 2015’  by providing information about who visits, why they are there, what they do on their visit and how many local residents, schools and groups visit.

The paid service is now available to all museums in Wales, but by joining AIM, you can take advantage of substantial AIM member discounts which make VisitorVerdict affordable for all size organisations. You do not have to be independent or a museum to become an AIM member. More information on how to join AIM is available here: Join AIM

Owen Owen Gallery - Tabernacle Art Competition 2

Photo: MOMA MACHYNLLETH

In addition, the Welsh Government have provided funding of £150 for the each of the first ten newly signed up Welsh museums that reach one hundred completed AIM VisitorVerdict surveys, so act quickly if you would like to receive this reward for your organisation. Your museum must be a member of AIM to be eligible and Accredited or registered with the Welsh Government as being eligible to apply for Accreditation. Please note that the £150 is only available to new signups as existing VisitorVerdict users have already benefited from a free period followed by an early-bird discount.

AIM VisitorVerdict is now fully available in English and Welsh, and with over a hundred sites already contributing to the service with completed surveys, VisitorVerdict is making a positive difference to visitor attractions across the UK. VisitorVerdict participants are provided with ongoing help and support via the team at BDRC, through online tutorials and events.

So how has VisitorVerdict helped Welsh organisations so far? “VisitorVerdict has been a bit of an eye opener. We have begun to really appreciate the depth built into the system that allows us to address our visitor challenges and experiences from a range of angles and perspectives,” said Lucinda Middleton, Richard and Ann Mayou Fund Curator at MOMA MACHYNLLETH.

Welsh participants are invited to a VisitorVerdict forum in London on 11 July in London or in Wrexham on 16 November. Further information about these events will be sent to all Welsh AIM VisitorVerdict participants. Attendees can expect a productive day learning and sharing best practice for data collection and analysis.

If you would like more information about AIM, please contact: Sassy Hicks at: sassy@aim-museums.co.uk. Further information about AIM VisitorVerdict is available here:  ‘AIM VisitorVerdict’

 

AIM VisitorVerdict yn awr ar gael i bob Amgueddfa yng Nghymru

Gall pob amgueddfa a safle treftadaeth yng Nghymru yn awr fanteisio o ‘AIM VisitorVerdict’ – ymchwil ymwelwyr a gwasanaeth meincnodi AIM – diolch i lansiad o fersiwn iaith Gymraeg llawn a phartneriaeth newydd rhwng Cymdeithas yr Amgueddfeydd Annibynnol (AIM) a Llywodraeth Cymru.

Gall VisitorVerdict gefnogi amgueddfeydd Cymru drwy eu hysbysu am eu cynulleidfaoedd a helpu i fynd i’r afael â’r diffyg data am gynulleidfaoedd amgueddfa fel yr amlygir yn ‘Adolygiad Arbenigol o Ddarpariaeth Amgueddfeydd Lleol yng Nghymru 2015’ drwy ddarparu gwybodaeth am bwy sydd yn ymweld, pam eu bod yno, beth maent yn ei wneud wrth ymweld, a faint o bobl leol, ysgolion a grwpiau sydd yn ymweld.

Mae’r gwasanaeth sydd wedi’i dalu yn awr ar gael i bob amgueddfa yng Nghymru, ond drwy ymuno ag AIM, cewch gymryd mantais o ddisgowntiau sylweddol aelodau AIM sydd yn gwneud VisitorVerdict yn fforddiadwy i sefydliadau o bob maint. Nid oes angen i chi fod yn annibynnol nag yn amgueddfa i fod yn aelod o AIM. Cewch ragor o wybodaeth ar sut i ymuno ag AIM yma: Ymuno ag AIM

Owen Owen Gallery - Tabernacle Art Competition 2

Photo: MOMA MACHYNLLETH

Yn ogystal â hyn, mae Llywodraeth Cymru wedi darparu cyllid o £150 ar gyfer pob un o’r deg amgueddfa gyntaf yng Nghymru i arwyddo i fyny sydd yn cwblhau cant o arolygon VisitorVerdict AIM, felly gweithredwch yn gyflym os hoffech chi dderbyn y wobr hon i’ch sefydliad. Rhaid i’ch amgueddfa fod yn aelod o AIM i fod yn gymwys ac wedi’i hachredu neu ei chofrestru gyda Llywodraeth Cymru fel bod yn gymwys i wneud cais Achredu.Nodwch os gwelwch yn dda bod y £150 ddim ond ar gael i lofnodwyr newydd gan fod defnyddwyr blaenorol VisitorVerdict wedi manteisio’n barod o gyfnod di-dâl a disgownt cais cynnar.

Mae VisitorVerdict AIM yn awr ar gael yn gyflawn yn Saesneg ac yn y Gymraeg, a gyda dros gant o safleoedd yn barod yn cyfrannu at y gwasanaeth gydag arolygon wedi eu cwblhau, mae VisitorVerdict yn gwneud gwahaniaeth gadarnhaol i atyniadau ymwelwyr ar hyd y DU. Mae cyfranogwyr VisitorVerdict yn cael cymorth a chefnogaeth parhaus drwy’r tîm yn BDRC, drwy diwtorialau arlein a digwyddiadau.

Felly, sut mae VisitorVerdict wedi helpu sefydliadau Cymru hyd yn hyn? “Mae VisitorVerdict wedi dysgu gwersi i ni. Rydym ni wedi dechrau gwerthfawrogi dyfnder y system sydd yn caniatau i ni fynd i’r afael â heriau a phrofiadau ymwelwyr o amrywiaeth o onglau a safbwyntiau,” meddai Lucinda Middleton, Curadur Cronfa Richard ac Ann Mayou ym MOMA MACHYNLLETH.

Gwahoddir cyfranogwyr o Gymru i fforwm VisitorVerdict yn Llundain ar 11 Gorffennaf yn Llundain neu yn Wrecsam ar 16 Tachwedd. Bydd rhagor o wybodaeth yn cael ei anfon at gyfranogwyr i gyd VisitorVerdict AIM o Gymru. Gall y bobl sydd yn mynychu ddisgwyl diwrnod cynhyrchiol o ddysgu a rhannu arfer da ar gyfer casglu a dadansoddi data.

Os hoffech chi ragor o wybodaeth am AIM, cysylltwch os gwelwch yn dda â Sassy Hicks ar: sassy@aim-museums.co.uk. Mae rhagor o wybodaeth am AIM VisitorVerdict ar gael yma:  ‘AIM VisitorVerdict’

 

 

Advertisements

One thought on “AIM VisitorVerdict Now Available To All Museums In Wales / AIM VisitorVerdict yn awr ar gael i bob Amgueddfa yng Nghymru

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s